Logo Měnín

Školní vzdělávací program


ŠVP

1. 9. 2017

naší školy v plném znění je k volnému nahlédnutí v budově školy, v označené skříňce vlevo před východem ze školy.

Zde nabízíme obsah.

1 OBSAH 2

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5
2.1 Předkladatel 5
2.2 Zřizovatel 5
2.3 Platnost dokumentů 5

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6
3.1 Úplnost a velikost školy 6
3.2 Vybavení školy 6
3.3 Charakteristika pedagogického sboru 6
3.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 7
3.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 7

4 CHARAKTERISTIKA ŠVP 8
4.1 Zaměření školy 8
4.2 Výchovné a vzdělávací strategie 10
4.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 11
4.4 Vzdělávání žáků talentovaných a se zájmem 11

5 UČEBNÍ PLÁN 12
5.1 Tabulace učebního plánu (Viz příloha 1) 12
5.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 12

6 UČEBNÍ OSNOVY (Viz příloha 2) 13

6.1 Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 13
6.1.1 Charakteristika předmětu český jazyk 13
6.1.2 Charakteristika předmětu anglický jazyk 16

6.2 Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 17
6.2.1 Charakteristika předmětu Matematika 17

6.3 Vzdělávací oblast INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 19
6.3.1 Charakteristika předmětu Informatika 19

6.4 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT 20
6.4.1 Charakteristika předmětu Prvouka 20
6.4.2 Charakteristika předmětu Vlastivěda 21
6.4.3 Charakteristika předmětu Přírodověda 21

6.5 Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA 23
6.5.1 Charakteristika předmětu Hudební výchova 23
6.5.2 Charakteristika předmětu Výtvarná výchova 24

6.6 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 25
6.6.1 Charakteristika předmětu Pracovní činnosti 25

6.7 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ 27
6.7.1 Charakteristika předmětu Tělesná výchova 27

6.8 Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 27
6.8.1 Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura 27
6.8.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 29
6.9 Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 31
6.9.1 Charakteristika předmětu Matematika 31

6.10 Vzdělávací oblast INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32
6.10.1 Charakteristika předmětu Informatika 32

6.11 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST 33
6.11.1 Charakteristika předmětu Dějepis 33
6.11.2 Charakteristika předmětu Občanská výchova 35

6.12 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA 36
6.12.1 Charakteristika předmětu Fyzika 36
6.12.2 Charakteristika předmětu Chemie 37
6.12.3 Charakteristika předmětu Přírodopis 39
6.12.4 Charakteristika předmětu Zeměpis 40

6.13 Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA 41
6.13.1 Charakteristika předmětu Hudební výchova 41
6.13.2 Charakteristika předmětu Výtvarná výchova 42

6.14 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ 44
6.14.1 Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví 44
6.14.2 Charakteristika předmětu Tělesná výchova 45

6.15 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 45
6.15.1 Charakteristika předmětu Pracovní činnosti 45

6.16 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 47
6.16.1 Charakteristika povinně volitelného předmětu Německý jazyk 47
6.16.2 Charakteristika povinně volitelného předmětu Dramatická výchova 49
6.16.3 Charakteristika povinně volitelného předmětu Cvičení z matematiky 50
6.16.4 Charakteristika povinně volitelného předmětu Informatika 50
6.16.5 Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka 50
6.16.6 Charakteristika povinně volitelného předmětu Chemická praktika 50
6.16.7 Charakteristika povinně volitelného předmětu Volejbal 51
6.16.8 Charakteristika povinně volitelného předmětu Vedení domácnosti 51
6.16.9 Charakteristika předmětu Společenskovědní seminář 52
6.17 Průřezová témata (Viz příloha 3) 52

7 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 53
7.1 Pravidla pro hodnocení žáků 53
7.1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 53
7.1.2 Zásady klasifikace 54
7.1.3 Klasifikace v předmětech s převahou naukového zaměření 54
7.1.4 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 56
7.1.5 Sebehodnocení 56
7.1.6 Klasifikace chování 57
7.1.7 Klasifikace a hodnocení žáků s poruchami učení a chování 58
7.2 Autoevaluace školy 58
7.2.1 Charakteristika autoevaluace 58
7.2.2 Oblasti autoevaluace 58
7.2.3 Cíle a kritéria autoevaluace 58
7.2.4 Nástroje autoevaluace 59
7.2.5 Časové rozvržení autoevaluačních činností 59