Logo Měnín

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) bylo ustanoveno dne 30. 8. 2016. ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Hlavním cílem ŠPP je poradit, případně pomoci, a to nejen při vzdělávacích činnostech, ale také v oblasti osobnostní a sociální. Členové ŠPP se snaží přispět k posílení pozitivních vztahů ve škole, podpořit školní úspěšnost dětí a předcházet, případně řešit sociálně-patologické jevy. Dále se snaží o rozšíření činnosti v oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Tým ŠPP

Ing. Miroslava Dobešová
Vedoucí ŠPP, Výchovný poradce

dobesova@zsmenin.cz

Konzultační doba: dle domluvy
Mgr. Grigorij Svoboda

svoboda@zsmenin.cz

Konzultační doba: dle domluvy
Mgr. et Mgr. Andrea Kalivodová
Mgr. Michaela Dostoupilová

kalivodova@zsmenin.cz

dostoupilova@zsmenin.cz

Konzultační doba: dle domluvy
Bc. Alena Buriánková

buriankova@zsmenin.cz

Konzultační doba: dle domluvy