Logo Měnín

Kontaktní údaje

Mgr. et Mgr. Andrea Kalivodová
774815921
kalivodova@zsmenin.cz

Mgr. Michaela Dostoupilová
774 815 921
dostoupilova@zsmenin.cz

Konzultační hodiny: dle domluvy


Dokumenty ke stažení

Desatero pro rodiče.pdf
Podpora předškoláka.doc

Náplň práce:

1. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s žáky se zdravotním postižením a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve škole a v rodině.
2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve škole.
3. Poradenství při zpracování individuálních vzdělávacích plánů a vnitřní dokumentace školy.

Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
Realizace intervenčních činností, tj.
1) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
2) provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
3) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
4) průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
5) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
6) zabezpečení průběžné komunikace s třídním učitelem a s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
7) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
8) participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka,
9) konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

Metodické a koordinační činnosti

1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
3) Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
4) Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
5) Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.