znak Měnína

Výchovný poradce

Kontaktní údaje:

Ing. Miroslava Dobešová
dobesova@zsmenin.cz

773919415


Konzaltační hodiny: dle domluvy

Soubory ke stažení

Prezentace VP 05.11.2019 SŠ Čichnova.pdf
Žádost o vzdělávání podle IVP.docx
Šikana.doc
Poruchy učení a chování.doc

Náplň práce:

- Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Pomoc vyučujícím s vyhledáváním těchto žáků.
- Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán podpůrných opatření) a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
- Kontakt se ŠPZ a dalšími organizacemi, práce s příslušnou dokumentací
- Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- Spolupráce s třídními učiteli, asistenty pedagoga a vychovatelkami školní družiny
- Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících se členy školského poradenského zařízení.
- Pomoc při řešení výchovných problémů. - Svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
- Informování zákonných zástupců a žáků o možnostech využití pomoci členů školního poradenského pracoviště (ŠPZ) a školského poradenského zařízení (ŠPZ)
-Integrace složek informační, vzdělávací a poradenské podpory vhodné volby další vzdělávací cesty.
- Organizace setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky. - Spolupráce s úřadem práce a středními školami.
- Pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy. - Informace o přijímacím řízení v daném školním roce.
12/11/2020
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Základní informace k přijímacímu řízení pro žáky, kteří nastoupí na střední škole ve školním roce 2021/2022
Talentové zkoušky – podání přihlášky nejpozději do 30. 11. 2020, konání talentových zkoušek – leden 2021
 
Přijímací řízení pro studijní obory s maturitou a učební obory:
Žák si může podat 2 přihlášky: a) 2 studijní obory (i na 1 škole)
                                              b) 1 studijní obor + 1 učební obor
                                             c) 2 učební obory

Řádně vyplněná přihláška musí být odevzdaná (odeslaná) nejpozději do 1. 3. 2021 řediteli střední školy (SŠ)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (jen pro studijní obory s maturitou)
Český jazyk a literatura  matematika a její aplikace
1. termín      duben 2021  (4 leté obory) 
                    duben 2021 (víceletá gymnázia)
2. termín      duben 2021  (4 leté obory) 
                    duben 2021  (víceletá gymnázia)
 
Kritéria pro přijetí vyhlásí ředitel SŠ do 31. 1. 2021

Ředitel SŠ může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky – tento termín se nesmí shodovat s termínem konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se na celkovém hodnocení splnění kritérií  uchazečem podílí nejméně 60% (započítává se vždy lepší výsledek)
Výsledky budou zveřejněny na webu škol

Zdroj: file:///C:/Users/dobesova/Downloads/2020_celkova%20informace_prijimaci%20rizeni%20S%C5%A0.pdf, dostupný dne 4. 11. 2020
02/06/2020
Příjímací řízení a odvolání
O přijetí rozhoduje ředitel střední školy, přičemž splnit musí pouze následující: výsledek jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky se má na celkovém hodnocení podílet minimálně šedesáti procenty, v případě gymnázií se sportovní přípravou nejméně čtyřiceti procenty.


Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je padesát. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena.

Jakmile uchazeči vyplní didaktické testy, škola je ještě v den konání jednotných přijímaček naskenuje a odešle Cermatu k vyhodnocení. Ten je opraví a výsledky do sedmi kalendářních dnů zpřístupní oběma školám, které uchazeč uvedl v přihlášce. Škola má pak pouze jeden den na to, aby určila výsledné pořadí a zveřejnila seznam přijatých žáků na svých webových stránkách a v papírové podobě na přístupném místě ve škole. Písemné oznámení dostanou poštou pouze nepřijatí.

Pro ty, kteří slaví úspěch, ovšem povinnosti nekončí. Musejí se rozhodnout, zda ke studiu na vybranou školu nastoupí, a dát jí to na vědomí. Že má uchazeč o studium zájem, potvrdí tak, že řediteli střední školy pošle správně vyplněný zápisový lístek. Jedná se o povinný krok, který je nutné udělat do pěti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Kdo lístek neodešle, vzdává se svého práva na přijetí. Neodevzdá ho tedy ten, kdo na danou školu nastoupit nechce, například proto, že se dostal i jinam.

Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy ho přijala jiná škola na základě takzvaného nového rozhodnutí ředitele, které letos nahradí odvolání. Zápisový lístek mu škola v takovém případě po předložení výsledku nového rozhodnutí vrátí, aby ho mohl odevzdat na škole, kam se nakonec dostal.

Zdroj ze dne 2. 6. 2020
25/03/2020
Vážení rodiče,dle posledních informací MŠMT proběhnou přijímací zkoušky na SŠ nejdříve 14 dní po otevření škol. Budou probíhat dle stanovených kritérií (stejná obtížnost testu zadaná společností Cermat).
Žáci budou psát didaktický test z ČJ a M v jednom termínu. Nebudou mít dvě možnosti. Budou to muset zvládnout napoprvé. Tento návrh ještě musí schválit Parlament ČR.
Veškeré dostupné informace naleznete na www. cermat.cz nebo na stránkách MŠMT.
 
08/01/2020
Dne 9. 1. 2020 se žáci 9. třídy zúčastní exkurze na pracovním úřadu Brno-venkov.            Odjezd z Měnína bude v 7. 54 hod. Návrat bude okolo 12 - 14 hodiny. 
06/12/2019
10. 12. 2019
- od 14.30 hodin - informační schůzka o přijímacím řízení na střední školu
06/11/2019
Festival vzdělávání a XXV. Veletrh středních škol 2019
se koná: v pátek 22. 11. 2019 od 9.00 do 18.00 hod.
               v sobotu 23. 11. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
na brněnském výstavišti v pavilonu V.